KR kor
JP jpn
EN eng
VIvi

Frequently Asked Questions

about Card Processing System

Người dùng có thể xác nhận tỉ giá trước khi lựa chọn đơn vị tiền tệ để thanh toán không?

DCC OFFER(Thông tin tỉ giá) sẽ được hiện thị trên bảng chữ kí được liên kết với thiết bị POS trước khi khách hàng lựa chọn đơn vị tiền thanh toán.

Khi nào thì POS cập nhật tỉ giá hối đoái?

Tỉ giá được cập nhật duy nhất một lần trong ngày.

※ Có thể thay đổi theo yêu cầu

Tỉ giá hối đoái được cập nhật thường xuyên không?

Mỗi ngày một lần đối với dịch vụ DCC, mỗi giờ một lần đối với dịch vụ MCP.

Contact Us
Documentation
Support
Office Hours